www.banm.sk
Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola

___

Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 26.10.2020ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

.:: Aktuality ::.

Rozhodnutie ministra (2020/15801:1-A1800) tu

Aktualizácia pokynov upravujúcich postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 1. septembra 2020 tu

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020 tu

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že nakoľko mala pozitívny test aj pracovníčka výdajne stravy v MŠ (žiaci a zamestnanci MŠ vrátane spomínanej zamestnankyne sú v karanténe od 19.10.2020 v zmysle zápisnice RÚVZ), od 21.10.2020 budú v karanténe všetci zamestnanci školskej jedálne vrátane nepedagogického zamestnanca, ktorý vozieva do MŠ obedy (zápisnicu RÚVZ Vám zašleme po jej doručení, predpoklad jej obdržania je 21.10.2020).

Výchovnovzdelávací proces v základnej škole môže podľa telefonického vyjadrenia RÚVZ  naďalej prebiehať až do prípadnej potvrdenej pozitivity na Covid-19 jedného alebo viacerých zamestnancov ŠJ + nepedag.zamestnanca, kedy by už s najväčšou pravdepodobnosťou do karantény nastúpila celá ZŠ. V prípade, ak svoje deti z obavy o zdravie ponecháte počas tejto doby doma, budú riadne ospravedlnené, kontaktujte, prosím, svojho triedneho učiteľa.

Zároveň Vás prosíme, nakoľko žiaci nebudú mať zabezpečenú stravu, pribaliť deťom silnejšiu desiatu. Pokiaľ to bude možné, prosím skrátiť dobu pobytu Vašich detí v ŠKD.

O každej ďalšej skutočnosti ohľadom vzniknutej situácie Vás budeme, samozrejme, informovať. Všetci veríme, že táto náročná doba čoskoro pominie a vrátime sa do "normálu".

Ďakujeme za pochopenie,

Rozhodnutie ministra (ku 11.10.2020) tu

Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra tu
Rozhodnutie ministra školstva (
Číslo: 2020/15801:1-A1800) tu
Rozhodnutie ministra školstva tu
Usmernenie ministra pre začiatok školského roku 2020/2021 tu
Semafor fáz ochorenia tu

Rozhodnutia ministra školstva ( s účinnosťou 22.5., 10.6., 15.6., atď.): všetky zip formát, alebo jednotlivo 1, 2, 3, 4, 5

Usmernenie ohľadom nástupu do škôl tu, pdf

Informácia o poplatkoch v materských a základných školách počas mimoriadnej situácie tu

List pána starostu v súvislosti s platením
príspevkov ŠKD a ŠJ tu
---
Čestné vyhlásenie pre Sociálnu poisťovňu - OČR postup tu

---

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov: rozhodnutie

---

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

---

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR tu

Portál Učíme na diaľku.
---
Informáciu o oznámení uvedenom na stránke sociálnej poisťovne > pre zamestnancov škôl a rodičov ohľadom OČR:
https://www.socpoist.sk/AKTUALITY-RODICIA--POZOR--O-DAVKU-OSETROVNE-16-3-2020-TREBA-POZIADAT-NOVOU-ZIADOSTOU/48411S68376C%20
---
Zasielame Vám list starostu MČ BA-NM, Mgr. Rudolfa Kusého,
ohľadom aktuálnej situácie a  opatrení proti šíreniu koronavírusu.
Veríme, že danú situáciu spoločne zvládneme a tešíme sa, keď sa s Vašimi
(a tak trochu aj našimi) deťmi opäť stretneme v našej školičke,
zamestnanci ZŠ s MŠ Jeséniova
---
Usmernenie ministerky školstva (aj vo veci termínu talentových skúšok na SŠ):
---
Vážení rodičia,  dávame Vám do pozornosti:
www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s
---
List od pána starostu Rudolfa Kusého k aktuálnej situácii a k opatreniam proti šíreniu koronavírusu tu
---
V súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu pristupuje Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zhode so župou, hlavným mestom a ostatnými mestskými časťami k dôležitým opatreniam:
  • Na 5 pracovných dní (od utorka 10. marca do pondelka 16. marca) zatvára mestská časť BratislavaNové Mesto všetky materské, základné školy a detské jasle, ktoré má svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
  • Ostatným prevádzkovateľom takýchto zariadení odporúčame rovnaký postup
  • Zatvorené budú aj centrá voľného času, základné umelecké školy a knižnice.
  • Apelujeme na rodičov, aby dozreli na stretávanie sa detí v čase zavretia škôl – nie je vhodné, aby v tomto čase sa stretávali v obchodných centrách a na miestach, kde sa sústreďuje veľa ľudí.
  • Rodičia, zvážte, prosím, či v čase prerušenia vyučovania dáte deti strážiť starým rodičom – práve oni sú najohrozenejšou skupinou v prípade šírenia vírusu.
  • Apelujeme na zamestnávateľov rodičov, ktorí majú školopovinné deti, aby umožnili rodičom starostlivosť o deti v čase zavretia jaslí, škôl a škôlok v domácom prostredí.
Ďakujeme za pochopenie!
Bližšie informácie budeme poskytovať priebežne.

Zdroj informácií tu