www.banm.sk
Ochrana osobných údajov
ŠkVP
Kolibáčik
kde sa nachádzame...

materská škola


Prezentácia školy


Prezentácia
na Youtube


Posledná zmena stránky: 30.8.2023

ŠKOLA ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že je v prevádzke naše nové webové sídlo:Plagát národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR
Festival Novomestské kultúrne a športové leto
23. jún - 9. september 2023


Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“ (plus aktuálne prílohy: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 5.4.2023 , Oznam pre osoby vstupujúce do objek. školy od 5.4.2023), ktoré vychádzajú z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.
Link: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/


Oznam spoločnosti RAJO s.r.o.Mestská časť Bratislava - Nové Mesto:
akcia Karneval na ľade

Prerušenie prevádzky MŠ počas prázdnin

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
za zdaňovacie obdobie 2022

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ŠKOLA KOLIBA, budete potrebovať nasledovný formulár

FORMULÁR v PDF

Adresa: Jeséniova 54, 83101 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 42357209

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5102000000003391722951 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)


Vážení rodičia a milí naši žiaci,
veľmi pekne ďakujeme za Vašu ochotu zapojiť sa do zbierky pre ukrajinské deti a mamy, nazbieralo sa toho veľmi veľa.
11.3.2022 sme vyzbierané veci (viď foto) odovzdali v Dome kultúry Kramáre.
Ešte raz, veľká vďaka,
s pozdravom
Ing. Zuzana Salíniová
riaditeľka ZŠ s MŠ


Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

Oznámenie k zápisu do ZŠ,
  oznámenie k zápisu do MŠ,

ktorý sa uskutoční od 8. do 9. apríla 2022
a bude prebiehať prezenčne v škole (pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení)
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole (PDF),
Príloha k prihláške na vzdelávanie v ZŠ
Kritériá ZŠ s MŠ, Jeséniova 54, Bratislava  pre prijímanie žiakov do 1.ročníka
- - -

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - vyhodnotenie

Reportáž o našej školičke... video

Rozhodnutie ministra (2021/10079:3-A1810) tu
Zmena rozhodnutia ministra z 2.3.2021 tu

Rozhodnutie od 8.marca tu

Výchovno-vzdelávací proces v termíne 1.-5.2.2021 + ostatné informácie tu Usmernenie k hodnoteniu žiakov v ZŠ tu
Rozhodnutia ministra školstva (2021/9113:1-A1810) tu

Rozvrh hodín 2. stupeň - online vyučovanie

Rozvrh hodín 1. stupeň - online vyučovanie

Rozhodnutie ministra z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

Mestská časť Bratislava-Nové mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU,
Jeséniova 54, 831 01 BRATISLAVA tu


List starostu rodičom tu

Krízový plán dištančného vzdelávania

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie tu

Testovanie žiakov 2. stupňa - aktualizované informácie, /príloha/ Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2020 zo dňa 23.09.2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Rozhodnutie ministra (2020/15801:1-A1800) tu

Aktualizácia pokynov upravujúcich postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 1. septembra 2020 tu

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020 tu

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že nakoľko mala pozitívny test aj pracovníčka výdajne stravy v MŠ (žiaci a zamestnanci MŠ vrátane spomínanej zamestnankyne sú v karanténe od 19.10.2020 v zmysle zápisnice RÚVZ), od 21.10.2020 budú v karanténe všetci zamestnanci školskej jedálne vrátane nepedagogického zamestnanca, ktorý vozieva do MŠ obedy (zápisnicu RÚVZ Vám zašleme po jej doručení, predpoklad jej obdržania je 21.10.2020).

Výchovnovzdelávací proces v základnej škole môže podľa telefonického vyjadrenia RÚVZ  naďalej prebiehať až do prípadnej potvrdenej pozitivity na Covid-19 jedného alebo viacerých zamestnancov ŠJ + nepedag.zamestnanca, kedy by už s najväčšou pravdepodobnosťou do karantény nastúpila celá ZŠ. V prípade, ak svoje deti z obavy o zdravie ponecháte počas tejto doby doma, budú riadne ospravedlnené, kontaktujte, prosím, svojho triedneho učiteľa.

Zároveň Vás prosíme, nakoľko žiaci nebudú mať zabezpečenú stravu, pribaliť deťom silnejšiu desiatu. Pokiaľ to bude možné, prosím skrátiť dobu pobytu Vašich detí v ŠKD.

O každej ďalšej skutočnosti ohľadom vzniknutej situácie Vás budeme, samozrejme, informovať. Všetci veríme, že táto náročná doba čoskoro pominie a vrátime sa do "normálu".

Ďakujeme za pochopenie,
---
Rozhodnutie ministra (ku 11.10.2020)  tu
Aktualizácia pokynov ku 12.10.2020 tu
Aktualizácia pokynov ku 5.10.2020 tu
Aktualizácia pokynov ku 30.9.2020 tu
POKYNY RIADITEĽKY ZŠ s MŠ
tu


Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 tu

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2019/2020 tu

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti tu
Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra tu
Rozhodnutie ministra školstva (
Číslo: 2020/15801:1-A1800) tu
Rozhodnutie ministra školstva tu
Prihláška na stravovanie ZŠ tu
Usmernenie ministra pre začiatok školského roku 2020/2021 tu
Semafor fáz ochorenia tu


Rozhodnutia ministra školstva ( s účinnosťou 22.5., 10.6., 15.6., atď.): všetky zip formát, alebo jednotlivo
 1, 2, 3, 4, 5


informácie k organizácii školského roka 2019/20  v termíne 1.-30.6.2020 tu


Usmernenie ohľadom nástupu do škôl tu
, pdf

Hodnotenie ZŠ s MŠ Jeséniova tu

Usmernenie MŠVVaŠ SR k zápisom 
wordpdf

Informácia o poplatkoch v materských a základných školách počas mimoriadnej situácie tu

List pána starostu v súvislosti s platením
príspevkov ŠKD a ŠJ tu

List pre rodičov k zápisu do škôl.
tu

Webstránka mestskej časti ohľadom zápisu do škôl

Aktuality sú presmerované tu (prípadne cez tlačidlo)

Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu okolo šírenia koronavírusu, sú preventívne od 9.3.2020 až do odvolania na škole zrušené záujmové útvary (krúžky).

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 2018/2019 tu
 
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,  zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto tu
 
Školský obvod zoznam tu

Zámer ZŠ na prenájom časti oplotenia 12, 3

Oznam o ostražitosti na parkovisku a 
o voľnej pracovnej pozícii v školskej kuchyni tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TV Bratislava tu

Naše školské minimúzeum v spravodajstve na TA3 tu